atejist: (Default)
[personal profile] atejist posting in [community profile] movoznavstvo
На екзамені з української мови мені трапилося завдання (майже завідомо взяте з ЗНО), котре загнало мене у глухий кут. Серед чотирьох речень (із опущеними розділовими знаками)  треба було знайти рівно одне просте. Там дійсно було одне однозначно просте і два однозначно складних, а от іще одне речення, як на мене,  можна розглядати по-різному. Точно не пам'ятаю, але приблизно воно виглядало так: "Багато мов знати побачити світ". Так от, мені здається, що це речення на власний розсуд можна вважати як складним безсполучниковим (тоді його слід писати так: "Багато мов знати - побачити світ"), так і простим з однорідними присудками (тоді замість тире стоятиме кома: "Багато мов знати, побачити світ").  Екзаменатор категорично заперечувала можливість другого варіанту, але мені все-таки здається, що він цілком допустимий. Як вважаєте?
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

movoznavstvo: (Default)
Мовознавство

January 2017

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:03 am
Powered by Dreamwidth Studios